ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ WYZWANIA DLA OCHRONY DÓBR KULTURY W CZASIE KONFLIKTU ZBROJNEGO – 70-LECIE KONWENCJI HASKIEJ (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, 19-20 września 2024 r.)

W obliczu złożonych zagrożeń i wyzwań, przed jakimi stają współcześnie organy administracji publicznej, służby oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektów zabytkowych i zbiorów, które spotęgowały ostatnie wydarzenia na terytorium Ukrainy, środowiska odpowiedzialne za ochronę dziedzictwa kultury w Rzeczypospolitej Polsce i krajach ościennych zostały zmuszone do dokonania przysłowiowego rachunku sumienia w zakresie jakości dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz należytego planowania i przygotowania ochrony dóbr kultury na wypadek zaistnienia szczególnych zagrożeń. Daje się zaobserwować niedostateczną wiedzę i umiejętności personelu odpowiedzialnego za ochronę obiektów zabytkowych i zbiorów oraz urzędników odpowiednich szczebli administracji publicznej, nieodpowiednie przygotowanie oraz częste trudności w realizacji zadań z zakresu ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowych i konfliktów zbrojnych. Jakkolwiek bowiem kluczowe obowiązki w powyższym zakresie zostały ustanowione w dwóch traktatach międzynarodowych (Konwencja haska z 1954 roku i Drugi Protokół do niej z 1999 roku), a następnie sprecyzowane w normach relewantnych aktów prawa krajowego, stopień ich wykonania daleki jest od satysfakcjonującego. Z kolei zmiana teatru działań, zurbanizowany charakter współczesnych konfliktów zbrojnych, postępujące zjawisko „cultural genocide” oraz rozwój technologiczny stawiają wieloletnie zobowiązania traktatowe w świetle nowych wyzwań.

Z uwagi na powyższe z okazji 70. rocznicy przyjęcia Konwencji haskiej o ochronie dóbr kulturalnych w czasie konfliktu zbrojnego oraz 25. rocznicy przyjęcia Drugiego Protokołu do niej, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, kontynuując realizowaną w ostatnim czasie działalność naukowo-dydaktyczno-popularyzatorską w obszarze ochrony dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych organizuje w Gdyni w dn. 19-20 września 2024 roku konferencję naukową pt. „WYZWANIA DLA OCHRONY DÓBR KULTURY W CZASIE KONFLIKTU ZBROJNEGO – 70-LECIE KONWENCJI HASKIEJ”. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w szerokim partnerstwie merytoryczno-instytucjonalnym. Partnerami strategicznymi wydarzenia są: Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa i PKN ICOMOS.

Powyższy pomysł zyskał pozytywną ocenę w ramach konkursu „Doskonała Nauka II” i otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki

O KONFERENCJI

Podstawowym celem konferencji jest pogłębiona analiza zobowiązań traktatowych wynikających z Konwencji haskiej z 1954 roku i Drugiego Protokołu do niej z 1999 roku w zakresie ochrony dóbr kultury w czasie konfliktu zbrojnego, ich interpretacja w kontekście zmiany oblicza prowadzonych walk i zurbanizowanego teatru działań oraz związanych z tym nowych zagrożeń i wyzwań dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zabytków i zbiorów.
Impulsem do prezentacji wyników badań w powyższym zakresie są przypadające na rok 2024 rocznice przyjęcia powyższych traktatów (70. Konwencji haskiej i 25. Drugiego Protokołu), jak i wydarzenia w Ukrainie, które stawiają pytania o aktualność i adekwatność przyjętych rozwiązań prawnych, stopień ich właściwej implementacji do prawa krajowego oraz realizacji w praktyce.
Przedmiotowy zakres analiz będzie szeroki – od analizy formalnoprawnej tekstów prawnych, przez ocenę stopnia przygotowania osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektów zabytkowych i zbiorów do wykonywania ustawowych zadań obronnych czy znaczenie ochrony dóbr kultury w działaniach sił zbrojnych (standardy NATO i doświadczenia z ostatnich konfliktów zbrojnych i operacji wojskowych) po implikacje konfliktu w Ukrainie i szanse związane z wykorzystaniem nowych technologii w obszarze ochrony dziedzictwa kultury.
Z uwagi na wielosektorowość wyzwań w zakresie ochrony dóbr kultury w czasie konfliktu zbrojnego i chęć prowadzenia szerokiego dyskursu naukowego konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, pozwalając na wymianę poglądów i konstruktywny dialog przedstawicieli świata nauki (nauki o bezpieczeństwie, nauki prawne, ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków) – zarówno teoretyków, jak i praktyków, a także reprezentantów sił zbrojnych i służb mundurowych, administracji publicznej oraz personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo obiektów zabytkowych i zbiorów. Umożliwi to wielopłaszczyznową analizę zagadnień oraz ułatwi formułowanie wniosków i zaleceń służących doskonaleniu krajowego systemu ochrony dóbr kultury.


PROGRAM KONFERENCJI

Planowane są następujące panele konferencyjne:

 1. Interpretacja międzynarodowych zobowiązań państw wynikających z Konwencji Haskiej
  z 1954 r. i Drugiego Protokołu do niej z 1999 roku w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń.
 2. Obowiązki właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów zabytkowych na wypadek wojny – ocena stopnia przygotowania.
 3. Realizacja zadań personelu instytucji gromadzących dobra kultury w obszarze planowania i przygotowania ochrony na czas konfliktu zbrojnego.
 4. Współczesna okupacja a obowiązki w zakresie ochrony dóbr kultury na terenach okupowanych.
 5. Profesjonalizacja szkolenia osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektów zabytkowych i zbiorów.
 6. Miejsce i rola obrony cywilnej w procesie ochrony dóbr kultury w czasie konfliktu zbrojnego.
 7. Zmiana paradygmatu ochrony dóbr kultury w NATO i Siłach Zbrojnych RP.
 8. Ochrona dóbr kultury w międzynarodowych operacjach wojskowych – Lessons Learned.
 9. Wpływ współpracy międzynarodowej na ochronę dóbr kultury na teatrze działań zbrojnych i na terenach post-konfliktowych.
 10. Doświadczenia ukraińskie w zakresie ochrony dóbr kultury w rejonie działań zbrojnych.
 11. Nowy krajowy plan ochrony zabytków na wypadek wojny i sytuacji kryzysowych.
 12. Ochrona niematerialnego dziedzictwa w prawie międzynarodowym konfliktów zbrojnych
  – jak wypełnić lukę w regulacjach traktatowych?
 13. Najnowsze technologie służące zabezpieczaniu dóbr kultury w obliczu wojny.

Plik do pobrania – PROGRAM KONFERENCJI


PARTNERZY

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Zaproszenie do Komitetu Naukowego Konferencji przyjęli:

dr Piotr Rypson – Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht – JM Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej

prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin – Prezes PKN ICOMOS i Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

dr Paulina Florjanowicz – Dyrektor Narodowego Instytutu Muzeów

prof. dr hab. Robert Kotowski – Przewodniczący ICOM POLSKA

dr hab. Alicja Jagielska-Burduk – prof. Uniwersytetu Opolskiego, Sekretarz Generalna Polskiego Komitetu ds. UNESCO

dr hab. Katarzyna Zalasińska – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

dr Katarzyna Góralczyk – Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Dziedzictwa, wykładowczyni Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

dr Paweł Pietrzyk – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

dr inż. Katarzyna Pałubska – Wiceprezes PKN ICOMOS i Zastępca Kierownika Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Piotr Dobosz – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Kamil Zeidler  – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Janusz Trupinda – Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku

Agata Wąsowska-Pawlik – Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury

Jacek Rulewicz – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Andrzej Jabłoński – Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 

Tomasz Miegoń – Dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

dr hab. Hanna Schreiber – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Marcin Marcinko – Przewodniczący Komisji Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy ZG PCK i wykładowca Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. PG  – Katedra Konstrukcji Inżynierskich  Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

mgr płk rez. Krzysztof Sałaciński – radca w MKiDN, Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy


PATRONATY

PATRONATY HONOROWE

PATRONATY MEDIALNE


TERMINARZ

do 15 marca 2024 r.                  II komunikat konferencyjny

do 31 maja 2024 r.                   zgłoszenie referatu konferencyjnego

do 15 czerwca 2024 r.               przedstawienie programu konferencji

do 10 sierpnia 2024 r.               rejestracja uczestników

do 20 sierpnia 2024 r.               uiszczenie opłaty konferencyjnej


REJESTRACJA

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW CZYNNYCH (UDZIAŁ Z REFERATEM)
Rejestracja prelegentów z tematami wystąpień konferencyjnych trwa do 31 maja 2024 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania wyboru tematów, które zostaną zaprezentowane na konferencji. Informacje o przyjęciu tematu zostaną przekazane najpóźniej 15 czerwca 2024 r.
TUTAJREJESTRACJA UCZESTNIKÓW BIERNYCH (SŁUCHACZY)
Rejestracja uczestników trwa do 10 sierpnia 2024 r.
TUTAJ


WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONFERENCJI JEST DOKONANIE REJESTRACJI (wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego) oraz WNIESIENIE OPŁATY KONFERENCYJNEJ.

OPŁATA KONFERENCYJNA:
Udział w 1 dniu (19 lub 20 września): 150 zł
Udział w 2 dniach (19-20 września) 250 zł
Opłata konferencyjna pokrywa koszt materiałów konferencyjnych oraz przerw kawowych i lunchu.


Opłaty należy dokonać przelewem na wskazane poniżej konto do 20 sierpnia 2024 r.
Akademia Marynarki Wojennej, ul. inż. J. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia
KREDYT BANK Filia nr 4 O/Gdynia 95 1500 1881 1210 2003 3251 0000
z dopiskiem „Konferencja ODK 24” (imię i nazwisko uczestnika oraz dane do wystawienia faktury)

PUBLIKACJA

Zapraszamy do składania tekstów do publikacji pokonferencyjnej, która ukaże się nakładem punktowanego Wydawnictwa Akademii Marynarki Wojennej. Teksty należy przesyłać na adres e-mail: m.szuniewicz@amw.gdynia.pl do 1 grudnia 2024 r.

Wytyczne dla autorów oraz Formatka tekstu.

Zapraszamy również do składania tekstów do wysoko punktowanego czasopisma naukowego „Santander Art and Culture Law Review”, który prowadzi nabór do specjalnego numeru
pt. „Safeguarding Cultural Property in Armed Conflict: Revisiting the Implementation of the 1954 Hague Convention on the Occasion of Its 70th Anniversary”. Termin nadsyłania tekstów upływa 28 lutego br.

SAACLR Call for Papers

Wymogi edytorskie dostępne są na: http://www.ejournals.eu/SAACLR

KONTAKT

dr hab. Marta Szuniewicz-Stępień, prof. AMW
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji
e-mail: m.szuniewicz@amw.gdynia.pl i martaszuniewicz@wp.pl
kom. 694 800 849

kmdr Jacek Wajchert
tel. 261 26-28-57

Adres:
Katedra Bezpieczeństwa
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
ul. inż. J. Śmidowicza 69, gab. 107a/7
81-127 Gdynia